Aviso legal

En cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, artigo 10, dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

1. DOMINOS

 • Que o dominio WWW.FERREIROSL.ES e WWW.FERREIROSL.COM pertencen a CARPINTERÍA METÁLICA FERREIRO, S.L. (en diante FERREIRO).

2. DATOS SOCIAIS.

CARPINTERÍA METÁLICA FERREIRO, S.L.
CIF B15652209 - Inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, tomo 2140 do arquivo, sección xeral, Folio 215, folla nº C-22016, inscripción 3ª.
Lamego, s/n 15911 ROIS (A Coruña)

3. CONDICIÓNS DE USO

De conformidade coa LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN 34/2002 o usuario accede a recibir comunicacións de forma periódica no seu correo electrónico. Se desexa deixar de recibir comunicacións electrónicas de contido comercial e/ou informativo deberá comunicalo mediante correo electrónico dirixido a INFO@FERREIROSL.ES, para que a súa petición sexa activada nun prazo máximo de 10 días.

I.- Usuarios/as

O acceso a e/ou uso do sitio web de WWW.FERREIROSL.ES (ou calquera outro mencionado no apartado 1 deste aviso) atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reservas algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- Uso do sitio Web, os seus servizos e contidos

O/a usuario/a comprométese a utilizar o sitio Web e os seus servizos e contidos sen contravenir a lexislación vigente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido, o uso do Web con fins ilícitos ou lesivos contra FERREIRO ou calquera/a terceiro/a, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio Web.

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares ou resulte legalmente permitido.
 • Calquera vulneración dos dereitos de FERREIRO ou dos seus lexítimos/as titulares sobre os mesmos.
 • A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
 • Calquera intento de obter os contidos do sitio Web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/as usuarios/as así como dos que habitualmente empréguense na rede, sempre que non causen prexuízo algún ao sitio Web do FERREIRO.

III.- Modificación unilateral

FERREIRO poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio Web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio Web.

IV.- Hiperligazóns

O establecemento de calquera "hiperligazón" entre unha páxina web e calquera das páxinas web do sitio Web de FERREIRO estará sometido ás seguintes condicións:

 • Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio Web de FERREIRO.
 • Agás consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, eslogan ou outros signos distintivos pertencentes ao FERREIRO.
 • Baixo ningunha circunstancia, FERREIRO será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice a "hiperligazón" nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

V. Exclusión de Garantías e responsabilidade

FERREIRO non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento do Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez do Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 • A recepción, obtención, almacenaxe, difusión ou transmisión, por parte dos/as usuarios/as, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos generalmente aceptados ou á orde pública, do sitio Web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 • A falta de licitude, calidade, fiabilidad, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/as e postos a disposición dos/as usuarios/as no sitio Web.
 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigacións ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/as a través do sitio Web.

VI. Duración

A duración da prestación do servizo do sitio Web e dos servizos é de carácter indefinido.

Sen prexuízo do anterior, FERREIRO resérvase o dereito para, interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo do Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII. Propiedade Intelectual

Aos efectos de preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que calquera usuario/a ou un terceiro/a considere que se produciu unha violación dos seus lexítimos/as dereitos pola introdución dun determinado contido na Web, deberá notificar a bendita circunstancia a FERREIRO indicando:

 • Datos persoais da persoa interesada titular dos dereitos presuntamente infrinxidos. Se a reclamación preséntaa un terceiro/a distinto da persoa interesada, deberá indicar a representación coa que actúa.
 • Indicación dos contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa ubicación no Web.
 • Acreditación dos citados dereitos de propiedade intelectual.
 • Declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidad das informacións facilitadas na notificación.

A marca FERREIRO e a súa correspondente marca gráfica é marca rexistrada e queda prohibida a súa reprodución ou uso sen a autorización do seu titular. Igualmente calquera outra marca do FERREIRO que apareza nos sitios web detallados no apartado 1 deste aviso.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos aportados por terceiros/as é da exclusiva responsabilidade dos/as mesmos/as.

VIII. Lexislación aplicable e Xurisdicción

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.

FERREIRO e o usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdicción dos Xulgados e Tribunais do enderezo do usuario para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo do Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumplimiento do aquí establecido. No caso de que o Usuario/a teña o seu enderezo fóra de España, FERREIRO e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdicción dos Xulgados e Tribunais de ORDES(A CORUÑA).

4. POLÍTICA DE COOKIES

Unha cookie é un arquivo de información que o servidor deste sitio web envía ao ordenador/smartphone/tablet de quen accede á páxina para almacenar e recuperar información sobre a navegación que se efectúa desde devandito equipo. As webs de FERREIRO utilizan diversos tipos de cookies (técnicas, analíticas e sociais) únicamente coa finalidade de mellorar a navegación do usuario no sitio web, sen ningún tipo de obxecto publicitario ou similar. As webs de Grupo Isonor, a través das cookies non recollen datos persoais algún. Todas as cookies propias son temporais e desaparecen ao concluír a sesión.

As webs de FERREIRO utilizan neste sitio web as cookies que se detallan no cadro seguinte:

 • Cookies técnicas necesarias ou convenientes para a prestación de determinados servizos. Se se desactívan estas cookies, non poderá recibir correctamente os contidos do sitio web.
 • Cookies analíticas, para o seguimiento e análise estatística do comportamento do conxunto dos usuarios. Se se desactívan estas cookies, o sitio web poderá seguir funcionando, sen prexuízo de que a información captada por estas cookies sobre o uso da nosa web e sobre o seu contido permite mellorar os nosos servizos.
 • Cookies de redes sociais externas, que se utilizan para que os visitantes poidan interactuar co contido de diferentes plataformas sociais (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.) e que se xeran únicamente para os usuarios de devanditas redes sociais. As condicións de utilización destas cookies e a información recompilada regúlase pola política de privacidad da plataforma social correspondente.

O usuario poderá -en calquera momento- elixir que cookies quere que funcionen neste sitio web mediante:

5. PROTECCIÓN, RECOLLIDA E TRATAMENTO AUTOMATIZADO DOS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

FERREIRO é a denominación comercial baixo a que actúa o conxunto de empresas relacionadas no punto 2.

FERREIRO informa aos/ás USUARIOS/USUARIAS acerca de su Política de Protección de Datos de Carácter Persoal, para que os/as USUARIOS/USUARIAS determinen libre e voluntariamente se desexan facilitar os seus datos persoais a través do formulario electrónico que enlaza con este documento.

Os datos serán utilizados para enviar información comercial e serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros de FERREIRO.

Os/as USUARIOS/AS teñen recoñecidos, e poderán exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición ao tratamento, uso e cesión dos seus datos mediante comunicación por email a INFO@FERREIROSL.ES acompañando neste caso copia del D.N.I. ou mediante calquera outro medio válido en dereito que permita acreditar a súa identidade.

Atribuciones

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0
Funciona con Drupal. Tema basado en un diseño de Zymphonies
Share